záhlaví.jpg

Technologie židovských bohů


Biblický prorok Ezechiel popisuje, co viděl u řeky Chebar.

1 Stalo se pak třicátého léta, čtvrtého měsíce, dne pátého, když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, že otevřína byla nebesa, a viděl jsem vidění Boží.
2 Pátého dne téhož měsíce, pátého léta zajetí krále Joachina,
3 V pravdě stalo se slovo Hospodinovo k Ezechielovi knězi, synu Buzi, v zemi Kaldejské u řeky Chebar, a byla nad ním ruka Hospodinova.
4 I viděl jsem, a aj, vítr tuhý přicházel od půlnoci, a oblak veliký, a oheň plápolající, a okolo něho byl blesk, a z prostředku jeho jako nějaká velmi prudká světlost, z prostředku toho ohně.
5 Z prostředku jeho také ukázalo se podobenství čtyř zvířat, jejichž takový byl způsob: Podobenství člověka měli.
6 A po čtyřech tvářích jedno každé, a po čtyřech křídlích jedno každé mělo.
7 Jejichž nohy nohy přímé, ale zpodek noh jejich jako zpodek nohy telecí, a blyštěly se podobně jako ocel pulerovaná.
8 Ruce pak lidské pod křídly jejich, po čtyřech stranách jejich, a tváři jejich i křídla jejich na čtyřech těch stranách.
9 Spojena byla křídla jejich jednoho s druhým. Neobracela se, když šla; jedno každé přímo na svou stranu šlo.
10 Podobenství pak tváří jejich s předu tvář lidská, a tvář lvová po pravé straně každého z nich; tvář pak volovou po levé straně všech čtvero, též tvář orličí s zadu mělo všech čtvero z nich.
11 A tváři jejich i křídla jejich pozdvižena byla zhůru. Každé zvíře dvě křídla pojilo s křídly dvěma druhého, dvěma pak přikrývala těla svá.
12 A každé přímo na svou stranu šlo. Kamkoli ukazoval duch, aby šla, tam šla, neuchylovala se, když chodila.
13 Podobnost také těch zvířat na pohledění byla jako uhlí řeřavého, na pohledění jako pochodně. Kterýžto oheň ustavičně chodil mezi zvířaty, a ten oheň měl blesk, a z téhož ohně vycházelo blýskání.
14 Také ta zvířata běhala, a navracovala se jako prudké blýskání.
15 A když jsem hleděl na ta zvířata, a aj, kolo jedno bylo na zemi při zvířatech u čtyř tváří jednoho každého z nich.
16 Na pohledění byla kola, a udělání jich jako barva tarsis, a podobnost jednostejnou měla všecka ta kola, a byla na pohledění i udělání jejich, jako by bylo kolo uprostřed kola.
17 Na čtyři strany své jíti majíce, chodila, a neuchylovala se, když šla.
18 A loukoti své, i vysokost měla, že hrůza z nich šla, a šínové jejich vůkol všech čtyř kol plní byli očí.
19 Když pak chodila zvířata, chodila kola podlé nich, a když se vznášela zvířata vzhůru od země, vznášela se i kola.
20 Kdekoli chtěl Duch, aby šla, tam šla; kde Duch chtěl jíti, i kola vznášela se naproti nim, nebo duch zvířat byl v kolách.
21 Když ona šla, šla, a když ona stála, stála, a když se vznášela od země, vznášela se také kola s nimi, nebo duch zvířat byl v kolách.
22 Podobenství pak oblohy bylo nad hlavami zvířat jako podobenství křištálu roztaženého nad hlavami jejich svrchu.
23 A pod oblohou křídla jejich pozdvižená byla, jedno připojené k druhému. Každé mělo dvě, jimiž se přikrývalo, každé, pravím, mělo dvě, jimiž přikrývalo tělo své.
24 I slyšel jsem zvuk křídel jejich jako zvuk vod mnohých, jako zvuk Všemohoucího, když chodila, zvuk hluku jako zvuk vojska. Když pak stála, spustila křídla svá.
25 Byl také zvuk svrchu nad oblohou, kteráž byla nad hlavou jejich, když stála a spustila křídla svá.
26 Svrchu pak na obloze, kteráž byla nad hlavou jejich, bylo podobenství trůnu, na pohledění jako kámen zafirový, a nad podobenstvím trůnu na něm svrchu, na pohledění jako tvárnost člověka.
27 I viděl jsem na pohledění jako velmi prudkou světlost, a u vnitřku jejím vůkol na pohledění jako oheň, od bedr jeho vzhůru; od bedr pak jeho dolů viděl jsem na pohledění jako oheň, a blesk vůkol něho.
28 Na pohledění jako duha, kteráž bývá na oblace v čas deště, takový na pohledění byl blesk vůkol. To bylo vidění podobenství slávy Hospodinovy. Kteréžto viděv, padl jsem na tvář svou, a slyšel jsem hlas mluvícího.

Převedeme-li si biblický text do současné řeči, dostaneme asi toto:


 1. Pátého dubna  třicátého roku, když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, otevřela se nebesa a viděl jsem něco nevídaného (boha).
 2. Pátý den téhož měsíce, pátého roku po zajetí krále Joachina,
 3. promluvil Hospodin ke knězi Ezechielovi, synu Buziho, v zemi Kaldejské u řeky Chebar a objevila se nad ním neznámá věc (ruka Hospodinova).
 4. Viděl jsem, že od severu se přihnal velký oblak s plápolajícím ohněm, okolo něho se objevovaly blesky (ve smyslu -rytířovo brnění se blýskalo-třpytilo) a uprostřed toho ohně vyzařovalo silné světlo.
 5. Uprostřed toho všeho se ukázaly postavy něčeho=zvířat, které měly tvar člověka=např. válcovitý tvar s variabilním průměrem (trup)
 6. Každý válec byl nahoře ukončen kopulí, na které byly zobrazeny čtyři tváře (podoby) a každý měl čtyři křídla.
 7. Každý válec měl na spodní části teleskopické nohy zářící kovovým leskem.
 8. Pod křídly, na všech čtyřech stranách byly mechanické ruce, vše bylo čtvermo.
 9. Jejich křídla byla navzájem spojena a zpevňovala tak konstrukci. Válce se za pohybu neotáčely.
 10. Na kopulích byly dokola zobrazeny lidská tvář, lví podoba na pravé straně, býčí po levé straně všech čtyř a orlí podobu vzadu, též u všech čtyř.
 11. Kopule s podobami zvířat a křídla (pevná) byla nahoře. Každý válec (trup) byl spojen dvěma křídly s křídly dvou dalších po jeho obou stranách. Další dvě křídla byla sklopena k trupu.
 12. Toto zařízení se jako celek pohybovalo na všechny strany.
 13. Válce vypadaly jako řeřavé uhlí, jako pochodně. Samotný oheň pulzoval mezi těmito válci.
 14. Celé zařízení se pohybovalo rychle jako blesk.
 15. Pod každým válcem (trupem) bylo jedno kolo.
 16. Měla barvu (?) a byla všechna stejná a na pohled to vypadalo, jako by bylo kolo uprostřed kola (kola spojená housenkovým pásem).
 17. Zatáčení bylo zabezpečeno změnou rychlosti otáčení pásů.
 18. Kola byla poměrně veliká. Články pásu byly spojeny ozdobnými svorníky, které vypadaly jako oči.
 19. Kola a trupy zařízení zůstávaly spojeny jak při pohybu po zemi, tak i za letu.
 20. Zařízení bylo dobře ovladatelné.
 21. Viz verš.19
 22. Nad kopulemi (koulemi) umístěnými na válcích byla velká průhledná kopule.
 23. Pod touto kopulí byla spojena pevná křídla a další dvě sklopená.
 24. Rotující křídla způsobovala silný hluk, ale když nebyla v pohybu, byla sklopena.
 25. Zvuky byly slyšet i z průhledné kopule poté, co byla křídla sklopena.
 26. V kopuli bylo něco jako modravé křeslo, v němž jakoby seděl člověk.
 27. Celé to světélkovalo.
 28. Vypadalo to jako duha, která se objevuje za deště v oblacích. To bylo to nevysvětlitelné (boží), co jsem viděl. Padl jsem na tvář, ale slyšel jsem ho mluvit.

Z celkového popisu tedy vyplývá, že se jedná o obojživelné vozidlo, schopné letu i jízdy po zemi. Jeho konstrukce je nezvyklá a nejvíce se podobá pojízdné rampě čtvercového půdorysu v jejíž rozích jsou zabudovány čtyři svislé vrtulové jednotky. Můžeme si tedy dosadit místo výrazu křídla výraz vrtulové lopatky. Ty se při pohledu z větší vzdálenosti mohou jevit, že se vzájemně dotýkají. Dnes se podobné zařízení jmenuje kvadrikoptéra. Pozorovaný oheň mohl vycházet z trysek proudového motoru, umístěného v trupu zařízení. Po dosednutí na zem se pravděpodobně zasunuly teleskopické přistávací „telecí nohy" a zařízení dosedlo na kola. Výraz „kolo v kole" je pravděpodobně vyjádřením toho, že se kolem pevného středu otáčelo jakési další kolo. Můžeme si tedy představit, že se jednalo o elektromotor s pevným středem a rotujícím prstencem. Každá takováto pohonná jednotka může být samozřejmě napájena samostatně a ke změně směru jízdy tedy není zapotřebí otáčet koly, ale na jedné straně výkon zvýšit a na druhé snížit. Průhledná kabina s křeslem a postavou podobnou lidské zcela zřetelně ukazuje na jakousi pilotní kabinu s výhledem na všechny strany. Koule na pohonných jednotkách mohly být součástí elektrického systému zařízení a mohly sloužit ke sběru atmosférické elektřiny. Mohly ale také sloužit pro přenost jiného druhu energie, nebo byly součástí navigačního systému a podobně. Zmiňované „lidské ruce" mohla být ramena, kterými byly připevněny k trupu toho zařízení vrtulové pohonné jednotky.

Toto zjevení bylo mnohokrát zobrazeno různými malíři ve středověku, bylo stejným způsobem zobrazeno i v současné době. Konstruktérem NASA bylo překresleno podle současných technických poznatků. Žádný z těchto pokusů však nezohledňuje do detailu to, co je skutečně v textu napsáno. Proto jsem pořídil náčrtek, vycházející co nejvíce z biblického textu, ale zohledňující, že se jedná o popis technického zařízení člověkem, který nemá nejen technické vzdělání, ale ani potřebný technický slovník. Pro posuzování textu je zvláště důležitý verš 28), který nás informuje o tom, že pozorovatel úkazu zřetelně rozlišuje mezi atmosférickými jevy a neznámým předmětem. Pravděpodobně toto zařízení je ve starobylých židovských textech označováno jako „cherub" nebo ve známých překladech jako „cherubín". Tam se také můžete dočíst, že cherubíni nebyli všichni stejní, ale lišili se počtem křídel - tedy lopatek vrtulí. Tento způsob zvýšení výkonu už z dnešní doby známe jak u vrtulníků, tak i u dopravních letadel. Všimněte si, že používám výrazu „zařízení", protože pro takovýto dopravní prostředek nemáme ani v našem technickém věku dosud název. Je to logické, protože nic takového nebylo zatím vyrobeno. Za povšimnutí ale stojí ta skutečnost, že v arabském světě kdysi dávno vznikl pojem „létající koberec", čímž se znovu odkazuji na čtvercový půdorys onoho „vidění", což ovšem skeptici mohou odkázat do říše pohádek. Nemohou to ovšem udělat s arabskými mešitami, obklopenými obvykle čtyřmi minarety. Tato architektura je totiž až podezřele podobná našemu popisovanému „samohybu".

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4681 | 38%)
Ne (3762 | 30%)
editor A.Radechovský , pomocný editor Daniel Škarda
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one