záhlaví.jpg
Bůh - stvořitel a "bohové"   

              V bibli je možné se také dočíst, že Anunakové věřili v Boha, protože sídlo a místo trůnu JHVH lze nalézt v biblických textech a je nazýváno OLAM (v českých překladech se ovšem nenajde). Biblické sdělení, že Elohim - tedy "bohové", Anunakové - měli Boha, se zdá na první pohled naprosto neuvěřitelné, ale je vcelku logické."

Tento předpoklad si ovšem vynucuje otázku: "Pokud Nefilim (Ti, co byli sesláni dolů) byli "bohové", jež stvořili na Zemi člověka, jak vznikli sami Nefilim na Dvanácté planetě (Marduk)?"

Co k tomuto problému říká bible? Evangelista Jan popisuje vznik vesmíru takto: Na počátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh". Je to vyjádření něčeho, co nemá začátek podobně jako kruh. Obdobný problém tkví v otázce, co bylo dřív - slepice nebo vejce? Pro pochopení je zřejmě nutno znát více rozměrů než tři a čas.

Ve smyslu „programátorské teorie", která přirovnává přenos informací v živých organismech pomocí DNA k počítačovému programu lze za slovo považovat „kosmický kód života" a uvedený výrok interpretovat jako: "Na počátku byl kosmický kód života napsaný Stvořitelem a ten  kód byl Stvořitel". V egyptském panteonu je bůh všech bohů nazývaný Atum, což v překladu znamená Nejsoucí, kdysi vzniklý sám ze sebe. Rovněž čínské náboženství, taoismus, jehož vznik se klade půl tisíciletí před narození Krista, svého boha nepersonifikuje. Tao je pojmem neporovnatelným s evropskou představou božstva; je to pojmově nepostižitelný absolutní princip, jímž se řídí bytí, a tím i svět. Toto náboženství nemá svůj základ ve víře v boha, ale snaží se nalézt skutečný princip věcí, jenž dává šanci uniknout nebezpečí, číhajícímu na každého během jeho života. Tím se velmi podobá původním (gnostickým) evangeliím. V nich se také hovoří o sebepoznání jako o cestě k Bohu a jako o cestě ke splynutí s vesmírem. Také Buddha se vědomě distancoval od těch, kteří vytvářeli spekulativní teorie o začátku a konci, omezenosti a nekonečnosti světa, původu člověka nebo posmrtného bytí vysvobozeného. Srovnával je se slepci, z nichž se každý dotýká slona na jiném místě a pak se dostává do prudkého sporu o pravém tvaru zvířete: Jeden slepec posuzuje slona podle ocasu, kterého se dotýkal, druhý podle nohy, další podle ucha. Podle tohoto podobenství je každá interpretace světa a člověka útržkovitá a je vzhledem k pomíjivosti života promarněným časem.

            Proto, slyšíme-li hovořit o Bohu, musíme vzít v úvahu, že pod tímto všeobecně známým pojmem si může každý představovat něco jiného. A to od dobrotivého stařečka na obláčku, až po cosi imaginárního, ale také různé bohy sumerské, židovské, řecké, indické, indiánské, eskymácké .. a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Opustíme proto tento výraz a onu nejvyšší inteligenci, nikdy nezačínající počátek všeho si pro jednoduchost označíme pojmem „Nepoznatelný, smysly neuchopitelný", tedy NSN. Tím tuto kategorii jednoznačně oddělíme od ostatních „bohů". Pro ilustraci nepřesnosti pojmu „bůh" si můžeme připomenout, že například Aztékové považovali španělské conquistadory za bohy, kteří splnili slib daný jejich předkům, že se vrátí. Ale to jsme už prakticky v naší době. Co to ovšem bylo za „bohy", kteří učili kdysi dávno Indiány řemeslům, zemědělství, ale i matematice a astronomii? Co to bylo za „bohy", kteří totéž učili starověké Sumery?  Co to bylo za „boha", který se zaměřil speciálně na výchovu židovského národa? Speciálně v této souvislosti si však v zájmu objektivity musíme položit otázku, zda-li židovský bůh nemohl být představitelem zbytkové civilizace ze zaniklé Atlantidy.  Hledání odpovědí na tyto otázky je smyslem této publikace.

K zamyšlení nutí ovšem v této souvislosti již citovaná část sumerského eposu Enuma eliš kde se  říká, že „na počátku existovala jenom voda (vlnění) a všude panoval chaos……. Bůh seděl na vodě jako pták na vejcích a vyseděl z chaosu život". Je to přiblížení nějaké skutečnosti nebo děje rozumovému chápání lidí?

Naše smysly nám poskytují pouze omezené poznání světa, aniž si to často uvědomujeme. Proč se například vžilo přísloví „mlčí jako ryba" nebo úsloví „podmořský svět ticha"? Obojí vzniklo v době, kdy ještě neexistovaly přístroje, které byly schopné zaznamenat podmořské zvuky, které jsou přenášeny na takových frekvencích, které lidské ucho neslyší. Obdobně třeba pes má daleko jiný svět vůní, než jsme si schopni představit. Jsou i různé druhy očí, které jsou schopny vidět víc, než vidí člověk. Ruku v ruce s možností našich smyslů jdou i možnosti našeho mozku - nebo je lépe říci to obráceně? V každém případě ale existují jisté hranice, limitující naše chápání světa a jeho poznání. Proto není rozumné prohlásit „nevěřím v boha, protože jsem ho neviděl". Z této myšlenkové konstrukce potom také samozřejmě vyplývá, že Židé se nesetkali s NSN, ale s bytostí, která byla později označena slovem „bůh".

Na tomto místě je také nutné odmítnout zjednodušené vysvětlování dřívějších pohanských náboženství. Podle tohoto školního vysvětlení měli pohané spoustu bohů proro, že neznali přírodní zákony a proto prý měli boha blesku, bohyni úrody a plodnosti, boha větru  atd. To je samozřejmě nesmysl, protože ve starověkých památkách i legendách jsou tito bohové označováni jako patriarchové, mudrcové a učitelé. Zobrazení těchto „bohů" je možné vidět například na sumerských destičkách. Lze zřetelně rozeznat, že byli znázorňováni jako osoby vyšší postavy s typickým rohatým kloboukem. Prvním, inkognito vystupujícím „bohem" byl vlastně židovský bůh, nazývaný Hospodin.

V průběhu věků došlo potom zvláště v křesťanství ke smísení obou těchto velmi rozdílných pojmů. Proto tvrzení ortodoxních kreacionismů, že Země a život na ní byly stvořeny přímo Bohem, je třeba brát s určitým nadhledem. Jako příklad by mohlo posloužit třeba tvrzení, že předseda vlády dal vzniknout salaši v Jizerských horách. Samozřejmě, že předseda vlády žádnou salaš nezakládal, protože je to „pod jeho rozlišovací úroveň", jak někteří politici s oblibou říkají. Určitě však na jejím vzniku má svůj podíl, protože jeho vláda navrhla zákon, kterým je možné salaše zřizovat. Tento zákon potom prošel legislativním procesem v parlamentu, byl vydán a prostřednictvím úředníků na krajích a obcích zrealizován. Na tomto příkladu je zřejmé, jak dlouhá je cesta od předsedy vlády k ovčákovi na salaši. Nesrovnatelně delší je ovšem čas, který musel uplynout od prvotního impulzu, který vyšel od NSN, přes vývoj vesmíru, vzniku života ve vesmíru, vzniku Sluneční soustavy, Země a života na ní. Z toho je zřejmé, že ve vesmíru zcela jistě existuje mnoho forem života, které jsou mnohem starší a pravděpodobně mnohem vyspělejší. Mnoho forem života v průběhu věků zřejmě také zaniklo.


 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4681 | 38%)
Ne (3762 | 30%)
editor A.Radechovský , pomocný editor Daniel Škarda
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one